dunagaz@dunagaz.hu
+36 33 513 100 * 30 634 0062

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató


1. A jelen tájékoztató célja
A jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa a DUNAGÁZ Zrt. adatkezelési tevékenységét. Intézményünk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztonságosan kezelje adatait.

2. Az Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
A felnőttképzésre vonatkozó adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
- Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
- a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

3. Az adatkezelő
Adatkezelőnek a DUNAGÁZ Zrt. minősül.
- DUNAGÁZ Zrt.: DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 2510 Dorog, Bécsi út 1/a., Postacím: 2511 Dorog, Pf. 16., E-mail: dunagaz@dunagaz.hu, Telefon: +36 (33) 513-100, Fax: +36 (33) 513-101, Honlap: www.dunagaz.hu)

4. Az Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre, forrása
Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja.
Az adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatóban felsorolt adatfeldolgozói 2018. május 25. napját követően a részükre az adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

A DUNAGÁZ Zrt. az alábbi személyes adatokat az alább meghatározott célokból kezeli:
Az adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

4.1 A képzési résztvevőkre vonatkozó adatkezelés
4.1.1 Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja a képzési résztvevő hozzájárulása, a kezelt adatok körét a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény határozza meg.
Az alább felsorolt adatokat a résztvevő az Adatlap kitöltése során adja meg.

Az intézmény kezeli a saját fejlesztésű vállalatirányítási rendszerében nyilvántartott, a jogszabály által meghatározott résztvevői adatokat
a) nevét,
b) születési nevét,
c) születési helyét és idejét,
d) anyja nevét,
e) nemét,
f) állampolgárságát,
g) nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma;
h) telefonszámát,
i) lakóhelyét, tartózkodási helyét,
j) legmagasabb iskolai végzettségét

Kezeli továbbá a képzési jogviszonnyal kapcsolatos további adatokat
a) a képzés részvételéhez szükséges bemeneti feltételeket:
- iskolai végzettséget és/vagy szakmai végzettséget igazoló dokumentum,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum,
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum.
b) tanulmányainak értékelésével és minősítésével kapcsolatos adatokat,
c) a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatos adatokat,
d) társadalombiztosítási azonosító jelét,
e) többi adatot az érintett hozzájárulásával.

4.1.2. Az adatkezelés időtartama
A résztvevői adatkezelés időtartama a jelentkezéstől számított minimum 5 év. Kivételt képez ez alól a nem selejtezhető törzskönyv, amelyre vonatkozóan az irattári őrzési idő az irányadó. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.

4.2 A költségviselőkre vonatkozó adatkezelés
4.2.1 Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre
Az adagkezelés jogalapja a képzési résztvevő hozzájárulása, a kezelt adatok körét az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény határozza meg.

A szolgáltatásainkat igénybevevő költségviselői lehetnek magánszemélyek és jogi személyek.
Magánszemélyes esetében a számlakiállításhoz szükséges adatok:
a) magánszemély neve,
b) magánszemély lakcíme.

Jogi személy esetében a számlakiállításhoz szükséges adatok:
a) költségviselő (jogi személy) neve,
b) költségviselő (jogi személy) számlázási címe,
c) költségviselő (jogi személy) adószáma.


4.2.2 Az adatkezelés időtartama
A költségviselők adatainak kezelése a számlázási programban a számla kiállításától számított 11 év.

5. Igénybe vett adatfeldolgozók
Adatfeldolgozó az informatikai rendszer működtetésében: Gödrösi János ev. (2510 Dorog, Hungária út 3. fsz.3.)
Adatfeldolgozó a levelezési rendszer működtetésében, internetszolgáltatás és telefonszolgáltatás esetében: Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2510 Dorog, Mátyás király u. 11/A.
Adatfeldolgozó a számlázó rendszer működtetésében: Ten-Soft Szoftverkiadó, Számviteli- és Adótanácsadó Kft. (7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.)
Adatfeldolgozó a honlap üzemeltetésében, valamint a hírlevélküldési szolgáltatás nyújtásában: KEM-BRIDGE NET Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.)

6. Adatbiztonság
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
 
Az adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
* A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
* Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
* Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
* Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
A munkavállalók, és egyéb, az adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

7. Kik részére kerülnek továbbításra az adatok?
A DUNAGÁZ Zrt. a személyes adatokat a saját rendszerében kezeli és tárolja. Az intézmény csak azokat a résztvevői adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az elrendelést a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. Kormány rendelet határozza meg.

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az érintett jogosult:
- a személyes adataihoz hozzáférést kérni;
- a személyes adatai helyesbítését kérni;
- a személyes adatainak törlését kérni;
- a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
- és tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen.

Hozzáféréshez való jog: Az érinett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon.
A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra: az adatkezelés célja, a kezelt adatok kategóriái, azon címzettek megjelölés, akik részére az adatokat továbbították.
Az érintett továbbá jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelő által kezelt személyes adatairól.

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az érintett adatok kizárólag meghatározott célokbók kezelhetők.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az adatkezelő nem kezelheti tovább ezen adatokat.

A fenti jogokkal kapcsolatban kérjük, vegyék figyelembe, hogy egyes esetekben az adott kérés teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételkehez köthetik.
Az érintett a fenti jogait a DUNAGÁZ Zrt.-nek a jelent tájékoztató 9. pontjában megjelölt adatvédelmi tisztviselő címére küldött postai levél, vagy e-mail címére küldött elektronikus levél útján gyakorolhatja. A DUNAGÁZ Zrt. a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 1 hónapon belül megválaszolja.
Az érintett továbbá jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), illetőleg a jogellenes Adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

9. Adatvédelmi tisztviselő
A DUNAGÁZ Zrt.-nél az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében adatvédelmi tisztviselő került kijelölésre. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Név:    Komár Kornél
Cím:    2510 Dorog, Bécsi út 1/a.
E-mail cím:    komar.kornel@dunagaz.hu
Telefonszám:    +36 30 467 6047

10. A jelen Tájékoztató módosítása
A DUNAGÁZ Zrt. jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatót a jogszabályi környezetben vagy az adatkezelési tevékenységben bekövetkezett változás esetén módosítsa. Az utolsó frissítés dátuma a jelen tájékoztató végén kerül feltüntetésre. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy bizonyos időközönként áttekintse a jelen tájékoztatót annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a személyes adatai kezelésével összefüggésben.


Utolsó módosítás dátuma: 2018. április 24.

×