Adatkezelési tájékoztató

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló ) 2016/679 rendeletében (GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltakra figyelemmel.

Az adatkezelő:

CÉGNÉV:

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. Vizsgaközpont Divizíó

SZÉKHELY:

2510 Dorog, Gorkij u. 37.

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

11 10 001515

ADÓSZÁM:

11198725-2-11

HONLAP:

www.dunagaz.hu

E-MAIL CÍM:

vizsga@dunagaz.hu

TELEFONSZÁM:

06-33-513-100

KÉPVISELŐ NEVE:

Gáspár János Józsefné Vizsgaközpont vezető

   

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE:

Hartyán-Herman Mária

CÍME:

2510 Dorog, Gorkij u. 37.

TELEFONSZÁMA:

+36 70 788 0980

E-MAIL CÍME:

hartyan-herman.maria@dunagaz.hu

(a továbbiakban: Társaság, vagy Adatkezelő)

1. A divízió nyilvántartja és kezeli a vizsgázók alábbi adatait

1.1. Kötelező, jogszabályon alapuló adatkezelés

A DUNAGÁZ Vizsgaközpont nyilvántartja és kezeli a vizsgázók alábbi adatait.

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

263. § (1) * A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az általa tanult szakma szakmai vizsgájára a jelentkezési lapot az akkreditált vizsgaközponthoz nyújtja be az akkreditált vizsgaközpont által meghatározott formában.

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

115. § [A kezelt adatok továbbítása]

(7) A szakmai vizsga adatait a Központi Statisztikai Hivatal részére - a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben - statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók.

A DUNAGÁZ Vizsgaközpont kezeli a saját fejlesztésű vállalatirányítási rendszerében nyilvántartott, a jogszabály által meghatározott vizsgázói adatokat:

a) nevét,

b) születési nevét,

c) születési helyét és idejét,

d) anyja nevét,

e) állampolgárságát,

f) lakcímét;

g) telefonszámát,

h) e-mail címét,

i) oktatási azonosítót,

j) programkövetelmény megnevezését és számát,

k) képzőintézmény megnevezését,

l) képzés utolsó napját,

m) képzés elvégzését igazoló tanúsítvány számát

Kezeli továbbá a vizsgáztatással kapcsolatos további adatokat:

a) nevét,

b) születési nevét,

c) születési helyét és idejét,

d) anyja nevét,

e) állampolgárságát,

f) lakcímét;

g) telefonszámát,

h) e-mail címét,

i) oktatási azonosítót,

j) programkövetelmény megnevezését és számát,

k) képzőintézmény megnevezését,

l) képzés utolsó napját,

m) képzés elvégzését igazoló tanúsítvány számát

Az adatkezelés időtartama:

Az Érintett által kezdeményezett törlésig, de legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig. 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelethez 4. melléklet a Irattári terv szerint.

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő szolgáltatás nyújtásának biztosítása, vizsgákon történő részvétel, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, OSAP lejelentés, bizonyítvány és bizonyítvány másodlat kiállítása.

Az adatkezelés forrása:

Az Érintett által önkéntesen rendelkezésre bocsátott adatok.

Adatkezelés jogalapja:

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, a GDPR 6. cikk. (1) bek. c. pont

A kezelt adatokat a DUNAGÁZ Vizsgaközpont alábbiakra használja:

a) Vizsgák lebonyolítása.

b) Érintettnek a vizsgáztatással kapcsolatos információkkal való ellátása e-mail-ben, ha ez nem sikerül, akkor telefonon.

A kezelt személyes adatokat a Társaság az alábbiakra használja:

a) Vizsgák lebonyolítása.

b) Érintettnek a vizsgával kapcsolatos információkkal való ellátása e-mail-ben, ha ez nem sikerül, akkor telefonon.

c) Hírlevél küldés, amely szolgáltatás igénybevételével a DUNAGÁZ Zrt. az Érintett által megadott e-mail címre az igénybe vett vagy tervezett szolgáltatás vonatkozásában információkat, ajánlatokat küld (külön hozzájárulás esetén)

Ezen adatok kezelése az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, vizsgáztatásban történő részvételhez, illetve hírlevél küldéséhez technikailag elengedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásával az Érintett részére, hírlevelek küldése céljából is végzi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint. Az Érintett a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelő dunagaz@dunagaz.hu e-mail címre küldött üzenetben bármikor kérheti a hírlevél adatbázisból való törlését. Érintett regisztrációja, adatainak törlését, illetve a hírlevélről leiratkozást kizárólag írásban kérheti a fent leírt módokon.

Az Érintett az adatait a regisztráció során vagy hírlevélre feliratkozáskor adja meg, és azokat Adatkezelő ettől kezdődően a regisztráció törléséig, illetve a hírlevélről történő leiratkozásig, kezeli. Az adatok törlése, illetve leiratkozás a jelen Tájékoztatóban írtak szerint a vizsgázó kérésére bármikor megtörténhet.

 

1.2 A jogos érdek, mint adatkezelési jogalap

Jelen szabályzatban megjelölt jogszabályi megfelelőségen túl a Dunagáz Zrt. az általa kezelt személyes adatokat szükséges és megfelelő adatbiztonsági intézkedések megtétele mellett tevékenységének elemzéséhez, kimutatásaihoz (tevékenység eredményessége, hatékonyságának visszamérése, s ebből nyert eredmények összegzése) felhasználhatja. Az ilyen jellegű adatkezelés ellen az érintett tiltakozhat.

A Dunagáz Zrt. a rendelkezésére álló személyes adatokat jogosult tevékenységének fejlesztése, a tevékenysége elérhetőségének növelése érdekében profilalkotást végezni azon érintetteket érintően, akik nem tettek ilyen tartalmú tiltó nyilatkozatot. Az érintettek egyebek között adataik ilyen jellegű felhasználása ellen bármikor tiltakozhatnak.

Ezen adatkezelés magába foglalja az érintettek elektronikus hírlevél útján való megkeresését, vagy ezzel egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján való kapcsolatfelvételét is.

A Dunagáz Zrt. a vele és partnereivel kapcsolatban állók által látogatható helyiségekben fénykép és videófelvételeket készíthet. Az erre vonatkozó jelzéseket a vizsgaközpont és parterei a székhely és telephelyeken az érintettek számára jól látható módon elhelyezte, felhívva ezzel az érintettek figyelmét. A vizsgaközpont ezen fotó- és videófelvételeket tevékenységei dokumentálására készíti. A vizsgaközpont a pártatlansági elvek érvényesülésének sérülésére tett bejelentés esetén az érintett vizsgáról hangfelvételt készíttethet annak érdekében, hogy későbbi panasz esetén az eset kivizsgálható legyen. A hangfelvétel a vizsgát követő 15 napig kerül őrzésre a vizsgaközpont védett tárhelyén. A hangfelvételt meghallgatni a vizsgaközpont-vezető és szükség szerint az általa kivizsgálásra felkért személy jogosult.

 

Az online vizsga során a vizsga teljes ideje alatt a vizsgázóról hang- és videófelvétel készül, (videófelvétel a vizsgázóról, videóelvétel a vizsgázó képernyőjéről, videófelvétel a gyakorlativizsgatevékenység kivitelezéséről) az esetleges vizsgacsalások elkerülése és a vitás kérdések objektív kivizsgálása érdekében. A felvételek elkészítéséhez a jelentkezéskor, illetve legkésőbb a vizsga megkezdéséig a vizsgázónak írásbeli hozzájárulását kell adnia. A hang- és videókészítéshez minden, az abban érintett vizsgáztatásban részt vevő személynek is előzetesen hozzá kell járulnia. A hang- és képanyag a vizsga lezárását követő 15. napig kerül megőrzésre a vizsgaközpont védett tárhelyén. A hang- és képanyagot kizárólag a vizsgaközpont-vezető és az általa felkért személy jogosult megtekinteni, meghallgatni.

A Dunagáz Zrt. a kommunikációs csatornáira – különösen levelező rendszerére érkezett - elektronikus üzenetekben szereplő és a küldő által közölt személyes adatokat – amennyiben az érintett a Dunagáz Zrt. tevékenységi körén kívül esik - azok keletkezésétől számított 30 napig őrizheti, azt követően törölni köteles.

1.3. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

A Dunagáz Zrt. részt vehet pályázati eljárásokban. Sikeres pályázatainak megvalósítása során az érintettek által közölt adatok csak az érintett által adott hozzájárulás (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítás) alapján kezelhetők. Ezen adatok tekintetében a Dunagáz Zrt. adatkezelőnek minősül, akit a hozzájárulás alapján megillet az átadott adatkör vonatkozásában a szükséges és megfelelő informatikai biztonság mellett a profilalkotás során való adatkezelés lehetősége is.

A fogyatékos személyek jogairól és az esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékosságra vonatkozó különleges adat kizárólag az érintett írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján és kizárólag a tájékoztatás és kapcsolatfelvétel módja, valamint a szükséges speciális bánásmód meghatározása érdekében kezelhető.

Ezen adatokat elkülönítetten kezeli a Dunagáz Zrt.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelésnek minősül a fotók, személyes adatok megjelenítése a vizsgaközpont honlapján, közösségi oldalakon, vagy a médiában.

 

Az ilyen típusú tevékenységhez minden esetben szükséges az érintett hozzájárulása. Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha az nem ütközik jogszabályi előírásba.

2. Adatbiztonság

2.1. Általános előírások

A személyes adatok védelmét a DUNAGÁZ Zrt. az alábbi szervezeti és technikai intézkedésekkel biztosítja:

 • belső szabályzatai alapján a személyes adatokhoz csak azon munkatársai férhetnek hozzá, melyek munkavégzéséhez a személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges,
 • a személyes adatok esetleges papír alapú kezelésére vonatkozó, biztonságot garantáló belső szabályzattal rendelkezik,
 • az elektronikusan tárolt személyes adatok védettségét folyamatos vírusvédelemmel, tűzfal és naplózási tevékenység alkalmazásával biztosítja, melyekkel az is ellenőrizhető, hogy a személyes adatokhoz ki és mikor fért hozzá. E megoldások biztosítják az informatikai rendszer számítógépes csalás és betörés elleni védelmét.
 • a személyes adatokat belső informatikai rendszerében tárolja székhelyén.
 • a személyes adatokat tároló szerverek fizikai védelmét biztonságtechnikai-szervezési megoldásokkal biztosítja.

 

2.2. Az adatkezelő hatásköre és felelőssége

Adatkezelésre jogosult személyek hatásköre

Adatvédelmi felelős

Az adatvédelmi felelős a vizsgaközpontban a vizsgaközpont vezetője, az operatív ügyeket a vizsgaközpont titkárságvezetője intézi.

 

A Vizsgaközpont vezetője:

 

 • felelős azért, hogy a vizsgaközpontnál az adatkezelés a jogszabályoknak megfelelően és a szabályzatban meghatározottak szerint történjen
 • gondoskodik a külső szervektől, személyektől érkező, az adott szervezeti egység feladatkörébe tartozó személyes adatokat érintő adatkezelésekkel kapcsolatos megkeresések teljesítéséről, szükség esetén egyeztet az adatvédelmi tisztviselővel
 • felelős azért, hogy az irányítása alatt álló szervezeti egység által végzett adatkezelések során az adatvédelmi és az adatbiztonsági előírások maradéktalanul teljesüljenek
 • gondoskodik az adott szervezeti egység feladatkörébe tartozó személyes adatok tekintetében
 • az adatvédelmi – nyilvántartás vezetéséről,
 • az adatvédelmi felelős tájékoztatásáról az érintett tájékoztatási kérelmek elbírálása esetén.

 

A Vizsgaközpontban foglalkoztatottak:

 

 • feladatkörükön belül felelősek az adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra-hozataláért, valamint az adatok pontos és követhető dokumentálásáért,
 • amennyiben szükséges, előzetesen egyeztetnek az adatvédelmi felelőssel a személyes adatok kezelését érintő ügyekben, továbbá az adatvédelmi hatóság közreműködését igénylő kérdésekben, kezelik és megőrzik a feladatuk ellátása során birtokukba került adatokat, amely adatok őrzése tekintetében titoktartási kötelezettség terheli őket,
 • ügyelnek a nyilvántartások biztonságos kezelésére, tárolására,
 • gondoskodnak arról, hogy az általuk vezetett nyilvántartások adataihoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá,
 • munkavégzésük során kötelesek a feltárt adatvédelmi hiányosság esetén azt haladéktalanul megszüntetni,
 • kötelességük az adatvédelmi szabályzat és ahhoz szorosan kapcsolódó Info tv. rendelkezéseit megismerni és azokat a munkavégzésük során alkalmazni.

 

Adatkezelésre jogosult személyek felelőssége

Az adatkezelésre jogosultak a munkaköri leírásukban megjelölt feladatkörökhöz kapcsolódó adatok feldolgozásáért felelősséggel tartoznak (Ptk.2:46.§. A magántitok megsértését jelenti különösen a magántitok jogosulatlan megszerzése és felhasználása, nyilvánosságra hozatala vagy illetéktelen személlyel való közlése. A jogsértés következményeit a Ptk. 2:51.§. – 2:54.§-ig terjedő rendelkezései szabályozzák.).

 

Adatkezelő rendszer

felhasználó

OSAP

titkárságvezető

Törzslapnyilvántartási rendszer

vizsgaközpont-vezető

Europass

vizsgaközpont-vezető

E-Kréta vizsgamodul

vizsgaközpont-vezető

 

3. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó az az alábbi listában megjelenített szervezet, amely a DUNAGÁZ Zrt. megbízásából végzi az érintett meghatározott személyes adatainak feldolgozását adott esetben. Az adatfeldolgozás az érintett személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzését jelenti.

IT szolgáltató adatfeldolgozó megnevezése:

NÉV:

Gödrösi János Zoltán ev.

SZÉKHELY:

2510 Dorog, Hungária út 3. fsz.3.

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:

42259883

ADÓSZÁM:

67006577-1-31

HONLAP:

-

E-MAIL CÍM:

godrosi@zsigmondy-dorog.hu

TELEFONSZÁM:

+36 20/926-4909

Levelezési rendszer, internet, telefon adatfeldolgozó megnevezése:

CÉGNÉV:

Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SZÉKHELY:

2510 Dorog, Mátyás király u. 11/A.

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

11 09 005405

ADÓSZÁM:

11470328-2-11

HONLAP:

www.printerfair.hu

E-MAIL CÍM:

info@printerfairkft.hu

TELEFONSZÁM:

+36 33/520-420

KÉPVISELŐ NEVE:

Trengerné Dudics Valéria

Internet adatfeldolgozó megnevezése:

CÉGNÉV:

3C Távközlési Kft.

SZÉKHELY:

1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

01 09 160172

ADÓSZÁM:

10644209-2-43

HONLAP:

www.3ctelecom.hu

E-MAIL CÍM:

info@3ctelecom.hu

TELEFONSZÁM:

+36 1/275 5200

Honlap működtető adatfeldolgozó megnevezése:

CÉGNÉV:

Ngroup Kft.

SZÉKHELY:

1146 Budapest, Tököly. út 162.

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

01 09 999285

ADÓSZÁM:

14986547-2-421

HONLAP:

www.netpeople.hu

E-MAIL CÍM:

info@netpeople.hu

TELEFONSZÁM:

+36 1/373-0875

KÉPVISELŐ NEVE:

Bakos Ádám

 

 

4. Az érintettek jogai és érvényesítésük

4.1. Az érintetti jogok gyakorlása során hozott adatkezelői intézkedések

A jelen pontokban foglalt érintetti jogok gyakorlása során az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett kérelmének nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

4.2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri.

4.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

4.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti előírás nem alkalmazandó – többek között – amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

4.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

4.7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

4.8. Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jogorvoslatért fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.,

Telefon

+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400
Fax
+36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,

web: www.naih.huAz adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által, vagy az adatfeldolgozó által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogait megsérti, sérelemdíjat követelhet.